جراحی بینی در افراد سیگاری

جراحی بینی در افراد سیگاری

جراحی بینی در افراد سیگاری
افرادی که مصرف دخانیات دارند ، به خصوص آنان که سیگار مصرف می کنند باعث می شوند تا عروق ریز اندام ها به ویژه عروق پوسنی …

پاسخ

پنج × سه =