چال-گونه

چال گونه

چال گونه فرورفتگی کوچکی در ناحیه لپ صورت فرد است ، چال لپ بیشتر در مواقع خندیدن فرد مشاهده می شود. چال گونه را با نام های دیگری چون چال لپ یا چال خنده نیز می شناسند.

پاسخ

پنج × 5 =