پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی ، توده ای نرم و غیر سرطانی در بینی است که از سینوس ها و در مسیر غشای مخاطی بینی و به صورت غیر عادی رشد می کند و با بروز …

پاسخ

8 − 4 =